Toimitusehdot

1. SUUNNITTELUTOIMISTO SOIHTU OY:n VELVOLLISUUDET

1.1 Suunnittelutoimisto Soihtu Oy (jäljempänä SOIHTU) vastaa siitä, että sen vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään sovitun mukaisesti, huolellisesti ja tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla.

1.2 SOIHTU sitoutuu noudattamaan Asiakkaan ohjeita ja määräyksiä Toimeksiannon toteutuksessa ja muutoin toimimaan Asiakkaan edun mukaisesti Toimeksiantoa suorittaessaan.

2. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

2.1 Asiakas vastaa siitä, että se antaa SOIHTUlle riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot Toimeksiannon suorittamista varten. Asiakas vastaa SOIHTUlle antamistaan tiedoista ja ohjeista ja niiden riittävyydestä työn suorittamiseen.

2.2 Asiakas hoitaa toimeksiantoon liittyvät säädösten ja viranomaismääräysten edellyttämät tehtävät, virallisen yhteydenpidon ulkopuolisiin laitoksiin, viranomaisiin ja maanomistajiin sekä hankkii tarvittavat luvat. SOIHTU on velvollinen suorittamaan edellä mainituista tehtävistä ne, joista on erikseen kirjallisesti sovittu.

3. TOIMEKSIANNON SUORITTAMINEN

3.1 Toimeksianto on suoritettava sovitusti sovitussa aikataulussa, huolellisesti sekä ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. Suunnittelutyöstä annetaan alustava aikataulu kustannusarvion yhteydessä. Aikataulua voidaan tarkentaa kustannusarvion hyväksymisen yhteydessä.

3.2 SOIHTU voi käyttää Toimeksiannon suorittamisessa alihankkijoita. Tällöin SOIHTU vastaa alihankkijoiden työn laadusta kuin omastaan. SOIHTU ei vastaa alihankkijan virheistä toimitusten, kuljetusten tai heidän käyttämien kolmansien osapuolien suhteen.

3.3 Toimeksianto katsotaan suoritetuksi, kun se on Toimeksiantosopimuksen mukaan suoritettu loppuun ja tehtävää koskeva aineisto on sopimuksen mukaisesti luovutettu Asiakkaalle.

3.4 Toimeksiannoissa, joissa tehtävään työhön liittyy vedoksien hyväksyminen Asiakkaan toimesta, hintaan sisältyy kaksi vedoskierrosta. Jos vedoskierroksia tarvitaan useampi tai asiakas muuttaa toimeksiantoa kesken työn, laskutetaan ylimääräisistä töistä kustannusarviossa ilmoitetun tuntihinnan mukaisesti. SOIHTU ei vastaa muutostöiden mahdollisista vaikutuksista työn valmistumisen aikatauluun.

3.5 Asiakkaan on ilmoitettava mahdollinen huomautuksensa Toimeksiannon suorittamisesta välittömästi syyn havaittuaan. Mahdollinen huomautus tulee tehdä kirjallisesti kuitenkin viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa Toimeksiannon loppuun suorittamisesta. Toimeksianto katsotaan lopullisesti hyväksytyksi, mikäli Asiakas ei tee kirjallista huomautusta mainitun kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa.

4. HINNAT

4.1 Sopijapuolet sopivat kirjallisesti toimituksen kohteen hinnasta, hinnoittelusta ja hintojen muutoksista. Asiakas saa aina kirjallisen kustannusarvion tehtävästä työstä ja se tulee hyväksyä kirjallisesti ennen työn aloitusta. Tarjottu työ, siihen tarvittavien materiaalien ja tarvikkeiden hankinta alkaa sitten, kun asiakas on vahvistanut tilauksen.

4.2 Hintoihin sisältyvät sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti.

4.3 SOIHTUlla on oikeus veloittaa erikseen matka- ja majoituskulut ja päivärahakorvaukset. Päivärahat veloitetaan verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Matka-ajasta pääkaupunkiseudun ulkopuolella veloitetaan 50,00 € / h. Kilometrikorvaus on 0,79 €/km. Muut matkakulut veloitetaan toteutuneen mukaisesti. Muista matkajärjestelyistä sovitaan erikseen.

5. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

5.1 Sopijapuolet sopivat kirjallisesti Toimeksiannon suorittamisesta maksettavan korvauksen.

5.2 Laskutus tapahtuu erillisen maksuaikataulun mukaisesti. Maksuaikataulu on eritelty kustannusarviossa, jonka asiakas hyväksyy kirjallisesti ennen työn aloitusta. Laskujen erittely on työ- ja toimeksiantokohtainen.

5.3 Alihankkijat laskuttavat veloituksensa kuljetuskuluineen suoraan Asiakkaalta. Mikäli erikseen sovitaan, että SOIHTU laskuttaa alihankintatyön tai -tuotteet, laskuun lisätään 10 %:n kauttalaskutuslisä. Alihankintatyön kauttalaskutuksesta tulee sopia aina tapauskohtaisesti erikseen.

5.4 Maksuehto on neljätoista (14) vuorokautta laskun päivämäärästä, jollei asiakkaan kanssa muuta sovita. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan.

6. OIKEUDET AINEISTOIHIN

6.1 Asiakas saa omistusoikeuden kaikkeen toimeksiantoa varten valmistuvaan aineistoon ja tallenteisiin maksettuaan niistä täyden suorituksen. Asiakkaan oikeudet koskevat valmiin työn lopullista aineistoa, mutta eivät koske työtiedostoja, keskeneräisiä töitä tai erilaisia kehitysvaiheen osia. Asiakas saa täyden tekijänoikeuden kaikkeen SOIHTUn Asiakkaalle valmistamaan hyväksyttyyn ja maksettuun lopulliseen aineistoon. Asiakas sitoutuu kunnioittamaan tekijän moraalisia oikeuksia.

6.2 SOIHTU ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista kolmansien osapuolien asettamista käyttöoikeuden rajoituksista, mikäli ne ovat tiedossa.

7. OIKEUDET REFERENSSEIHIN

7.1 SOIHTU saa signeerata Asiakkaan mainontaa ja käyttää asiakkaan julkiseen jakeluun tarkoitettua materiaalia omiin tarkoituksiinsa SOIHTUn kaupallisissa referenssitarkoituksissa. Mikäli Asiakas ei halua tiettyä materiaaliaan käytettävän referenssinä, tulee siitä ilmoittaa erikseen.

8. MATERIAALIN SÄILYTTÄMINEN JA TIETOSUOJA

8.1 SOIHTU hoitaa huolellisesti hallussaan olevaa Asiakkaan omaisuutta sekä huolehtii alkuperäiskappaleiden ja jäljentämisaineiston säilyttämisestä työn suorittamisen ajan.

8.2 SOIHTUlla on oikeus käsitellä henkilötietoja vain sopimuksen ja Asiakkaan antamien kirjallisten suostumusten mukaisesti. SOIHTU noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön edellyttämää hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä. Toimittaja toteuttaa tekniset ja organisatoriset toimet, joista on sovittu. Asiakas on henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) tarkoittama rekisterinpitäjä. Asiakkaan henkilötietoja käsitellessä SOIHTU on henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen tarkoittama henkilötietojen käsittelijä.

8.3 Asiakas antaa SOIHTUlle yleisen luvan käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia. SOIHTUn on tiedotettava Asiakasta kaikista suunnitelluista muutoksista, jotka koskevat muiden henkilötietojen käsittelijöiden lisäämistä tai vaihtamista, ja annettava siten Asiakkaalle mahdollisuus vastustaa tällaisia muutoksia. Mikäli Asiakas ei vastusta kirjallisesti henkilötietojen käsittelijöiden lisäämistä tai vaihtamista 14 vuorokauden kuluessa SOIHTUn lähettämästä kirjallisesta ilmoituksesta, katsotaan Asiakkaan suostuvan sanottuun muutokseen.

9. SALASSAPITO

9.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina Sopimuksen tai Toimeksiannon suorittamisen yhteydessä saamansa tiedot toistensa yrityssalaisuuksista. Luottamuksellisia ovat sellaisiksi merkityt tiedot sekä tiedot, jotka Sopijapuolen olisi tullut asiayhteydestä ymmärtää luottamuksellisiksi. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai jonka vastaanottava Sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta. Salassapitovelvollisuus ei myöskään koske aineistoa tai tietoa, jonka vastaanottava Sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.

9.2 Sopijapuolilla on oikeus hyödyntää Sopimuksen tai Toimeksiannon suorittamisen yhteydessä hankkimaansa tai saamaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

9.3 Tähän Ehtojen kohtaan 8 liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan Sopimuksen tai Toimeksiannon päättymisen jälkeenkin.

10. VASTUUT

10.1 Sopijapuolet noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää kauppatapaa sekä mainontaa koskevia, Suomessa hyväksyttyjä Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjä.

10.2 Asiakas vastaa SOIHTUlle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. SOIHTU vastaa siitä, että sen suunnittelema työ on lainsäädännön ja hyvien tapojen mukaista.

11. ALIHANKINNAT

11.1 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Sopijapuolella on oikeus teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Sopijapuolen tulee antaa toisen Sopijapuolen pyynnöstä tarpeellisia tietoja toimituksen kohteeseen liittyviä tehtäviä suorittavista alihankkijoistaan.

11.2 Sopijapuoli vastaa siitä, että sen alihankkija noudattaa omalta osaltaan Sopijapuolelle asetettuja velvoitteita. Sopijapuoli vastaa alihankkijansa toiminnasta kuin omastaan.

11.3 Sopijapuoli sitoutuu osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että sen alihankkijat toimivat tarvittaessa keskenään yhteistyössä toisen Sopijapuolen alihankkijoiden kanssa toimituksen kohteeseen liittyvissä tehtävissä.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

12.1 Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

12.2 Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös Sopijapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta.

12.3 Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle. Samalla on ilmoitettava viivästymisen syy ja tehtävä ehdotus uudeksi aikatauluksi.

13. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

13.1 Sopijapuoli vastaa toiselle Sopijapuolelle Sopimusta tai Ehtoja rikkomalla aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa toiselle Sopijapuolelle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiksi vahingoiksi luetaan myös tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisesta aiheutuneet kustannukset.

13.2 SOIHTU vastaa välillisistä vahingoista kuitenkin silloin, jos vahinko on aiheutettu törkeän huolimattomasti tai tahallaan.

13.3 Kaikkien vahinkojen osalta Sopijapuolten vastuu Toimeksiantoon perustuvasta vahingosta on enintään SOIHTUlle kyseisen Toimeksiannon perusteella suoritettujen palkkioiden yhteismäärä.

13.4 Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää.

14. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

14.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

14.2 Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei päästä Sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Sopijapuolen toiselle Sopijapuolelle antamasta kirjallisesta ilmoituksesta neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan asia välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikka on Espoo ja menettelyn kieli on suomen kieli.

15. MUUT EHDOT

15.1 Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta osaksikaan ilman toisen Sopijapuolen kirjallista suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan saa evätä ilman perusteltua syytä, jos siirronsaaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan sopimuksen ehtoja ja siirto tapahtuu Sopijapuolen kanssa samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvalle taholle tai liiketoimintasiirron yhteydessä.

15.2 SOIHTUlla on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Asiakkaalle.

15.3 Sopimuksen peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti SOIHTUlle ennen sopimuksessa mainitun palvelukokonaisuuden tuottamisen aloittamista. Mikäli peruutus tulee tämän jälkeen, on SOIHTUlla oikeus laskuttaa asiakkaalta peruutuksen päiväykseen mennessä syntyneet kulut.

15.4 Jos sopimus puretaan ylivoimaisten tapahtumien johdosta tai muusta Asiakkaasta riippumattomasta syystä, on SOIHTU oikeutettu saamaan korvaus suoritetusta ja hyväksytystä työn osasta sovitun veloitusperusteen mukaisesti. Keskeneräisestä suunnittelutyöstä tai sen osasta maksetaan korvaus arvioimalla jo suoritetut työt suhteessa niiden kokonaismäärään, ja tehdystä työstä maksetaan täysi korvaus kustannusarvion mukaisesti.

15.5 Kaikki Sopimuksen ja Ehtojen muutokset tai lisäykset on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.